پویان اوحدی

تیمارستان!

در من یک تیمارستان وجود دارد
یک تیمارستان با هفتاد تخت خواب
هفتاد تخت خواب با هفتاد دیوانه
و سخت ترین کار دنیا را من میکنم
زمانی که از من می پرسند : خوبی ؟!
و من باید یک تیمارستان هفتاد تخت خوابی را
آرام کنم و با متانت صادقانه ای بگویم:
” بله، امروز خیلی خوبم! ”

...

پویان اوحدی, نثر نظر دهید...