همه با سنگ شکاندند، تو با زخم زبان!

همه با سنگ شکاندند، تو با زخم زبان
گله ای نیست، تو هم زخم به قلبم بنشان
حکم این عشق اگر جوخه اعدام شده
شک مکن! ماشه تنهایی من را بچکان
وضع ما مثل دو کشور شده در آتش جنگ
توپ ها عامل جنگند و تشر، ترکش آن
دیر یا زود یکی از دو طرف میشکنند
لطفا این قائله را زود به پایان برسان
چکامه در اینستاگرامانتشار اشعار شما در چکامه

امیر سهرابی, جدایی, رابطه, غزل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.